Home  |  Shinkendo  | Toyama Ryu  |  Aikido  |  Class Info  |  Photos/VideosNews  |  Message Board

 

Tameshigiri

Saito-sensei and Obata Kaiso Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri Saito-sensei tameshigiri

 

Tachiuchi

James and Saito tachiuchi Saito-sensei prepares to block Saito-sensei and Nicholas tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi Saito-sensei tachiuchi

 

Misc.

Saito-sensei tries out the yari Saito-sensei in armor Saito-sensei with Lou-sensei Preparing for demonstration Obata Kaiso, Saito-sensei, Lou-sensei

 Back to top  http://www.shinkendo.com